Nau industrial Autolica. Tarragona

Emplaçament
C/del sofre amb c/del coure
Tarragona
Projecte
1998
Obra
2000 - 2001
Promotor
Luidan, S.A
collaborators
PGI Grup
Tectum
Contructora
ACSA Agbar Construcción, S.A
Superfície construïda
2.011 m²
Pressupost
600.000 €

Projecte d’una nau industrial per a reparació de camions i autobusos al sector Riu Clar del terme municipal de Tarragona. El solar de forma rectangular, queda dividit diagonalment en dues àrees edificables de forma triangular, per una línia elèctrica d’alta tensió.
Donada la seva ubicació dins el polígon, s’ha optat per concentrar l’edifici, de planta baixa i altell, al triangle interior del solar.
La façana principal encarada a la resta del solar, es realitza amb plafó de xapa incorporant les portes i rètols. Les dues façanes laterals son de plaques de formigó prefabricat, incorporant aïllament tèrmic. La coberta és a base de xapa perforada, aïllament i làmina impermeabilitzant, a més a més, incorpora claraboies per a il·luminació interior.
A la planta baixa, s’hi ubiquen la zona de tallers i fossats, recanvis i oficines. A la planta altell, s’hi ubiquen els vestidors del personal i la sala de direcció. La resta del solar es dedica a aparcament i a zona de maniobra dels vehicles. El desnivell que hi ha entre el taller i el carrer es recobreix mitjançant un talús enjardinat.