Biblioteca i Casal per a gent gran. Montblanc

Emplaçament
Pl. de Sant Miquel
Montblanc
Projecte
2002
Promotor
Ajuntament de Montblanc
collaborators
Portell-Brunés Enginyers, S.L
Superfície construïda
1.500 m²
Pressupost
902.000 €
Premis
1r. premi. Concurs convocat per l'Ajuntament de Montblanc. 2001

Aquest és un projecte integral d’un lloc. D’un lloc que, a partir dels requeriments programàtics d’un casal d’avis i d’una biblioteca comarcal, ha d’esdevenir un nou espai urbà a l’interior de l’extraordinari casc antic de Montblanc, i que per tant ha de ser capaç de configurar-se com a entorn monumental de l’església gòtica de Sant Miquel i del palau reinaxentista de Castlà.
La definició del buit i el ple és la primera operació important. En aquest sentit, i amb la creació de dues places desnivellades, la biblioteca es planteja semisoterrada. D’aquesta manera no té presència volumètrica. Només la llar d’avis, ajustant-se a la volumetria tradicional de les cases del carrer, apareix com a nova volumetria.
L’articulació en dos nivells de l’espai públic permet tant que la plaça propera als monuments tingui l’escala i l’ús adeqüats al seu entorn, com que la plaça inferior, per on s’accedeix a la biblioteca, pugui desenvolupar-se amb menys responsabilitats monumentals.
La segona operació afecta a la definició textural. La pedra és el fil conductor que des del paviment de la plaça s’aixeca fins a configurar un volum arquetípic de casa tradicional que aixopluga la llar d’avis. Tan sols la façana que dóna a l’absis de Sant Miquel és oberta i totalment vidrada, establint amb l’església gòtica i només amb ella, un intens diàleg de contemplació i de complicitat monumental.