Pavelló esportiu. Montblanc

Emplaçament
Av. del Doctor Folch amb c/Pompeu Fabra
Montblanc
Projecte
2003
Obra
2003 - 2004
Promotor
Ajuntament de Montblanc
collaborators
Portell-Brunés Enginyers, S.L
Contructora
Vias y Construcciones, S.A
Superfície construïda
2.117 m²
Pressupost
1.255.835 €
Fotografia
Lourdes Jansana

Projecte d'un pavelló poliesportiu tipus PAV-2 als terrenys de la zona esportiva del municipi de Montblanc. Aquest projecte s'ha hagut d'adaptar al projecte d'una piscina coberta que es construirà en una segona fase.
Donades les característiques del solar, així com la proximitat amb la piscina descoberta, i la previsió de la futura ampliació per a piscina coberta, el conjunt del complex esportiu s'ha plantejat amb la máxima compacitat, encavalcant els programes amb la superposició de les zones de vestidors.
Per a salvar el desnivell que presenta el terreny que envolta el Pavelló es construeix un mur de contenció de formigó que acaba configurant un sòcol en tot l'edifici. Sobre aquest sòcol s'hi recolza una caixa metàl·lica que acaba de tancar el volum del Pavelló. La simplicitat de l'ordre constructiu i morfològic ve contrapuntada per una forta intencionalitat en el tractament de la llum natural, amb la voluntat d'aconseguir un ambient interior significatiu i comfortable.
Es proposa una façana amb material de prefabricació en sec per guanyanr temps de realització i dignificar la imatge de l'edifici, dotant-lo, al mateix temps, d'una major tensió perceptiva i constructiva.
Respecte dels vestíbuls generals d'accés als edificis venen remarcats i assenyalats per un buit produït al retirar-se la línia de façana d'accés al vestíbul. La unió d'ambdós cossos es resol per una desocupació volumètrica, un lloc semiobert, ventilat, i amb un bon contacte visual amb l'exterior, especialment per la seva cara nord on es poden veure les muntanyes properes.