Ordenació volumètrica per la promoció d’habitatges. Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès
Projecte
2003
Promotor
Landscape, espais promocions, S.L
Pressupost
9.792.788 €

A través d’una sèrie d’estratègies de compacitat, complexitat, eficiència energètica i estabilitat assolir el nivell d’intensitat, diversitat i qualitat pròpies de la vida urbana en la ciutat mediterrània.
Es proposa una ciutat jardí de blocs aïllats i diversos alineats a vial, assolida a través d’una proposta pensada des de la ciutat amb l’objectiu de que a l’entrar en ressonància conjuntament amb el seu entorn sigui capaç de reorientar-la i revitalitzar-la.
Preservar l’obertura geogràfica i paisatgística del lloc incorporant l’horitzó llarg en les visuals urbanes, establir una estratègia de permeabilitat, dissoldre la diversitat de les parts en una visió de conjunt, establir una trama potent i oberta basada en la disposició lineal dels edificis residencials com a referència primària per organitzar la diversitat del conjunt.
Protecció dels àmbits residencials amb entorns de baix nivell sonor, afavorint el contacte amb el verd i la vida de relació i de lleure.
Afavorir la diversitat tipològica i la mixticitat d’usos. Pensar amb la possibilitat de les cobertes enteses com espais col·lectius privats susceptibles d’incloure mantes verdes afavoridores de la biodiversitat.
Equipaments dispersos entre els blocs dislocant i enriquint les perspectives visuals urbanes així com els usos i l’activitat de la ciutat. Potenciar i situar l’activitat econòmica i terciària de manera que a més d’afavorir la permeabilitat i l’intercanvi es creïn els llocs de treball i de proximitat necessaris per als nous residents de cara a mitigar l’atur i a disminuir els desplaçaments amb vehicle.