Camps de futbol de la zona esportiva U.A. Pins Béns. Sitges

Emplaçament
Zona Pins Béns
Sitges
Projecte
2006
Obra
2006 - 2007
Promotor
Ajuntament de Sitges
Superfície construïda
23.352 m²
Pressupost
6.000.000 €
Fotografia
Lourdes Jansana

Aquest projecte es desenvolupa en dues etapes. Una primera etapa correspon a la construcció del camp de futbol Camp 1, i una segona etapa correspon a la construcció del Camp 2.
La primera etapa inclourà la totalitat de l'estructura del Camp1 i el club social, les dependències de vestidors, així com totes les instal·lacions necessàries pel seu correcte funcionament. També s'inclourà l'estació transformadora, la xarxa de sanejament del Camp1 i els dipòsits de rec dels camps. Per a facilitar la contenció de les terres de reblert del Camp 1 és necessari continuar fins a un terç del camp 2 els murs de contenció i el moviment de terres.
A la segona etapa s'inclourà la resta del moviment de terres i de l'estructura del Camp 2, les dependències i tancaments de l'administració i del club social al Camp 1, les dependències de vestidors del Camp 2, i la resta d'instal·lacions.