Ordenació de l'illa U.P.1 del Peri del Sector Parc Central. Barcelona

Emplaçament
C/de Bilbao amb C/de Bolívia i C/de Marroc
Barcelona
Projecte
2004
Promotor
Servihabitat
Superfície construïda
37.313 m²

Es planteja un conjunt unitari i divers alhora que, aprofitant al màxim les especials característiques del solar i possibilitats urbanístiques fa correspondre a cada promoció un o dos volums que s'agrupen en una única envolvent: la unitat de projecte.
Es proposa la unificació de les alçades que formen la unitat de projecte (PB+6). D'altra banda no s'utilitza el model de pati interior d'illa per a la ordenació del conjunt sinó la disposició a través d'un o diversos passatges interns, permetent flexibilitzar enormement la disposició i situació de cada promoció i donar continuïtat al passatge plantejat a la UP 2, de la mateixa unitat d'actuació.
Cada volum és accessible des del perímetre i pot disposar d'un aparcament soterrat proporcional a la seva superfície de sostre potencial.
Es proposa que els volums estiguin separats entre sí, a partir de certa alçada, per espais d'amplada similar a la dels passatges. Aquesta disposició permet disposar de volums de crugies de planta no superior als 20 metres.