Edifici plurifamiliar entre mitgeres. Terrassa

Emplaçament
C/de la Rutlla
Terrassa
Projecte
2006
Promotor
GDI BCN GLOBAL, S. L
Superfície construïda
2.492 m²
Pressupost
810.180 €

El projecte consisteix en un edifici de nova planta en el solar resultant de l’enderroc de les edificacions existents. El solar té una superfície de 535.74 m² amb un front de 23.48 m de façana en el carrer de la Rutlla on hi ha l’accés a l’edifici tant a nivell dels vianants com dels vehicles.

L’edificació esta destinada a 15 habitatges, 3 locals comercials i a un garatge amb 25 places i 16 trasters.
L’edifici consta de dues plantes soterrani, planta baixa, dues plantes pis i planta sotacoberta, un annexa de la planta segona.
A la planta baixa tenim l’accés principal a tots els habitatges, als locals i als garatges, comunicats per l’ascensor comú i l’escala d’evacuació del pàrquing, igual que l’accés a l’estació transformadora de llum.
La planta soterrani -2, on hi tenim el garatge, consta de 15 places d’aparcament i 9 trasters, mentre que la planta soterrani -1, consta de 10 places d’aparcament i 7 trasters i un annexa del local comercial A.
A la planta baixa tenim 3 habitatges, 3 locals comercials i l’accés als habitatges, al garatge i a l’estació transformadora.
A planta primera tenim 6 habitatges de tres, dos i una habitació, segons ubicació i a planta segona, 6 habitatges de tres i dos habitacions, tipus dúplex amb l’annexa a la planta sotacoberta.

Es proposen unes façanes integrades a la imatge actual del carrer i de l’entorn, mitjançant la continuïtat del vidre de la planta baixa com a tancament dels locals comercials i l’accés als habitatges i al garatge, on utilitzem l’acer inoxidable mate per a rematar amb la porta d’accés al garatge.
Tots els forats son de dimensions verticals intentant fer una modulació que ens permet obtenir una façana més vertical.