Edificis d'habitatges amb protecció oficial. Terrassa

Emplaçament
Illa: Ctra. de Castellà, C/de Josep Tapiolas, C/del Periodista Grané, Av. Jaume I. Terrassa
Terrassa
Projecte
2008
Promotor
Societat Municipal d’habitatge de Terrassa, S.A
Superfície construïda
16.580 m²

El projecte planteja dos conjunts d’edificis a les finques 5 i 6 de l’àmbit de l’AEG de Terrassa.
La finca 5 consta de cinc edificis de fins a 6 plantes el més alt mentre que la finca 6, de dimensions més petites, consta només de dos edificis de 6 plantes cadascun.

A les dues finques i situats en PB trobem espais de terciari. A la finca 5, quatre espais situats a la planta baixa de dos dels edificis i a la finca 6 cadascun dels edificis alberga en planta baixa tot l’espai terciari.

Es plantegen 4 tipologies diferents d’habitatges d’entre una i tres habitacions. Una de les tipologies és en forma d’habitatge unifamiliar en filera de planta baixa i pis, a la finca 5. La resta es troben dins dels blocs d’habitatges.

La relació dels habitatges amb l’edificació existent es produeix a través de la planta baixa.

Amb una volumetria compacta i amb voluntat de caràcter auster i industrial la façana es planteja com a teixit continu i ininterromput amb una repetició aleatòria del ple i el vuit i una variació de les densitats del forat que té relació amb les mesures de les obertures de les façanes ja existents.

A les plantes pis, espais lliures afavorint la ventilació, l’assolellament i les vistes.

Les façanes exteriors estan composades amb panells de formigó prefabricat de 120mm tenint en compte l’estudi cromàtic i de textura del formigó i la viabilitat de façana i l’estructura prefabricada.