Bloc d’habitatges amb protecció oficial Punt Aurell i Armengol. Terrassa

Emplaçament
C/Viveret, c/Baldrich, c/St. Marian
Terrassa
Projecte
2008
Promotor
Societat municipal d’habitatge de Terrassa, S.A.
Superfície construïda
3.985 m²

Bloc longitudinal d’habitatges, de planta baixa més cinc i sota-coberta, amb pàrquing soterrat i terciari a peu de carrer. L’accés al bloc d’habitatges, a través de dos nuclis verticals independents, es fa per un pati longitudinal accessible des del carrer Viveret i el carrer de Santa Maria.
Cada planta consta de 7 habitatges, d’entre dues i tres habitacions. Els habitatges de la planta 6 disposen d’una segona planta, tipus dúplex, sota-coberta.
Es proposa un sistema constructiu industrialitzat, que permet reduir els costos i el temps d’execució d’obra, a un habitatge per dia laboral.
Es tracta d’una estructura de formigó armat amb parets de càrrega d’aquest material, transversals al sentit longitudinal de la planta cada 5,30 m, (2 places d’aparcament), garantint la flexibilitat de distribució a les plantes d’habitatges.