Rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres. Terrassa

Emplaçament
C/ Sant Llorenç
Terrassa
Projecte
2010
Obra
2015
Superfície construïda
222 m²
Pressupost
66.724 €

Existeix un habitatge composat de planta soterrani, planta baixa i planta pis i unes golfes i amb una coberta, de teula ceràmica de dues aigües. Aquest projecte consisteix en la rehabilitació d’aquest habitatge, sense modificar els paràmetres de volumetria, superfície construïda i fondària edificable actuals i mantenint l’estructura organitzativa de l’edificació actual.
A planta baixa es proposa l’accés a l’habitatge a través d’un espai polivalent, que, en un futur pot possibilitar l’ús d’aparcament per a un vehicle. S’enderroca l’habitació intermitja, entre escala i menjador i s’hi ubica un bany, amb ventilació mecànica. Es consolida l’estructura actual dels espais de la cuina i menjador, sense eliminació de bigues, sinó reforçant les que presenten un estat més deficient. S’enderroca l’escala exterior existent que comunica amb el pati inferior, situat a planta soterrani, i es pavimenta el pati a nivell de planta baixa amb un sistema lleuger. L’accés a la planta soterrani s’efectua des de la sala d’estar. A la planta soterrani es consolida l’estructura i es rebaixarà uns centímetres la cota inferior per aconseguir una altura lliure propera als 2m. A la planta primera es mantenen les dues habitacions que donen a carrer i a pati interior d’illa respectivament. Caldrà obrir una petita obertura a façana carrer, i s’eixamplarà l’obertura actual a pati posterior.