Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar. Barcelona

Emplaçament
Carrer Astúries, nº71 1r 2ª
Barcelona
Projecte
2013
Promotor
Marta Montmany i Madurell
Superfície construïda
71 m²
Pressupost
16.995 €

ANTECEDENTS I CONDICONANTS DE PARTIDA
L’edifici objecte d’aquest projecte té data de construcció de 1901. L’habitatge a rehabilitar manté l’estructura original de la seva construcció i manifesta petites reformes i variacions interiors que no alteren la construcció original.
L’objecte d’aquest encàrrec és adequar i dotar a l’habitatge existent els condicionants, i paràmetres d’habitabilitat i confort actuals sense intervenir en la façana ni en el volum general de l’edifici ni els murs residents.
L’edifici, amb una classificació D en la catalogació dels edificis històrics artístics està ubicat en un entorn o conjunt protegit segons la fitxa amb identificador 2549.

L’edifici on es troba l’habitatge, de planta baixa i cinc plantes, amb dos habitatges per pis, consta d’una escala central amb ascensor. L’edifici es troba situat entre mitgeres i la façana principal, amb acabats típics de l’època, cornises motllures, emmarcats de les obertures i obertures verticals de balcons i finestres, s’encara a la plaça del Diamant.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
S’enderrocaran els envans de les estances interiors que s’eliminen, així com de tots els aparells i mobiliari de cuina existents i la fusteria a la zona de la galeria posterior que serà substituïda. També s’eliminarà la pintura existent de les bigues de fusta del forjat.
A les zones més nobles s’intentarà mantenir les peces de paviment de mosaic hidràulic i al passadís i habitacions centrals caldrà observar, després de l’enderroc dels envans, si és possible el seu manteniment degut a possibles canvis de nivells.
Per a l’execució dels elements de tancaments de la nova distribució, s’utilitza la fusta com a element principal, així com per a la formació del cel ras a la zona de passadís.
S’executarà un nou bany complet.