Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar. Barcelona

Emplaçament
C/Reina Cristina
Barcelona
Projecte
2013
Obra
2014
Promotor
privat
Superfície construïda
105 m²

ESTAT INICIAL
L’edifici on es troba situat l’habitatge objecte del projecte és un edifici d’habitatges de planta baixa i quatre plantes, que presenta un estat correcte de conservació. Consta d’una escala central sense ascensor, amb dos habitatges per replà.
Es tracta d’un habitatge de aprox. 95m2, amb estructura de bigues en bon estat de conservació.

PROPOSTA
Es proposa una nova distribució interior per la qual cosa caldrà realitzar tasques d’enderroc dels envans de les estances a modificar i s’utilitzaran plaques de cartró guix sobre perfilaria d’acer per a la nova distribució.

Es reforçaran amb perfilaria metàl·lica els dintells dels envans a eliminar, a fi de no variar el comportament estructural de l’habitatge.

El paviment actual és fruit d’una reforma i no presenta cap interès per a mantenir; es proposa la substitució per parquet de fusta, damunt l’existent.

Es realitzarà un tractament per eliminar la pintura existent a les bigues de fusta del forjat i poder deixar-les vistes.