Remodelació de la Plaça Mediterrània. Santa Coloma de Gramenet

Emplaçament
C/Mozart
Santa Coloma de Gramenet
Projecte
2013 - 2014
Obra
2015
Promotor
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Superfície construïda
2.630 m²
Pressupost
615.500 €

Es tracta de la remodelació d’una plaça existent projectada per RGA Arquitectes l’any 2001. A la vista d’algunes patologies aparegudes, especialment concentrades en l’ancoratge de l’aplacat general de pedra natural, es planteja una intervenció restauradora.
Aprofitant aquesta incidència i a la vista de les deficiències observades al llarg del temps, es proposen una sèrie de reformes per millorar l’ambient urbà del conjunt. La més important és la que tendeix a suavitzar i flexibilitzar el límit dur, actualment establert, entre l’espai general de la plaça i el camí de cornisa peri- metral , substituint els murs separadors per talussos verds. Això, permet augmentar la relació visual entre ambdós espais, així com el conjunt de massa vegetal i verda. Al mateix temps que l’àmbit de plaça dura dismi- nueix, s’elimina la depressió que afectava al lateral de la piscina coberta i s’incorporen alguns usos nous que milloren l’activitat general de l’espai.