Reordenació del Carrer Major. Sant Llorenç d'Hortons

Emplaçament
Carrer Major
Sant Llorenç d'Hortons
Projecte
2016
Promotor
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Superfície construïda
2.888 m²
Pressupost
489.000 €

S’opta per trencar amb la secció convencional del carrer, originant plataformes úniques en tot l’espai públic. Es disminueixen els elements limitadors que puguin influenciar en la mobilitat del vianant (bol·lards, vorades, aparcaments, etc.) i es fomenta un major contacte visual entre vianants i conductors per tal de millorar la coexistència entre els diferents usuaris de l’espai públic. D’aquesta manera, es facilita la lliure circulació de vianants, especialment
els de mobilitat reduïda, i s’incentiva un efecte tranquil·litzador del carrer, flexibilitzant-ne el seu ús i reduint la velocitat dels vehicles. Aquest disseny afavoreix que es creïn petits espais d’estada que fomenten l’activitat social.