Perfil

Conscients de que l’actual conjuntura obliga a un replantejament radical en tots els aspectes i amb voluntat d’aprofitar les oportunitats del canvi, exercim la nostra pràctica des de la solvència tècnica, sense deixar de confiar en la capacitat profètica del llenguatge; processem rigorosament la informació, sabent que són les idees les que generen sentit; afavorim cada iniciativa personal, mantenint una permanent experiència coral de col·laboració; utilitzem els sabers coneguts i, alhora, estem plenament oberts a tot tipus d’hibridacions.

Conscients, també, de que el reciclatge i l’austeritat material i energètica són condicions indefugibles per assumir la defensa de la nostra casa comuna planetària, no oblidem mai que la bellesa i la solidaritat són les millors energies renovables per assegurar la sostenibilitat de la vida humana i per afavorir els vincles de col·laboració ciutadana.